Objavljen tender za izbor rezervnog snabdevača električnom energijom

Objavljen tender za izbor rezervnog snabdevača električnom energijom

Ministarsto energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je danas javni poziv za podnošenje prijava na tender za izbor rezervnog snabdevača električnom energijom. Prema Zakonu o energetici, pravo na rezervno snabdevanje u periodu otvaranja tržišta ima krajnji kupac električne energije koji nema pravo na javno snabdevanje, saopštilo je Ministarstvo.

Rezervni snabdevač izabran na javnom tenderu će sa krajnjim kupcima koji nemaju pravo na javno snabdevanje zaključivati ugovore o prodaji električne energije sa potpunim snabdevanjem, koje može trajati najduže 60 dana.
Zahtev za rezervnim snabdevanjem podnose kupci koji nisu našli novog snabdevača nakon prestanka ugovora sa prethodnim, kao i novi kupci koji nisu izabrali snabdevača. U slučaju stečaja ili likvidacije snabdevača koji je kupca do tada snabdevao, kao i prestanka važenja ili oduzimanja licence snabdevaču, ovo pravo ostvaruje se bez podnošenja zahteva.

Rezervni snabdevač se bira na period od godinu dana, od 1. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine. Kriterijum za izbor najpovoljnije prijave je najniža ponuđena cena.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog tendera u “Službenom glasniku Republike Srbije” i dnevnom listu “Politika”, a blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu na navedenu adresu najkasnije poslednjeg dana isteka roka do 11 časova.

Otvaranje prijava obaviće se javno, istog dana po isteku roka za podnošenje prijava, u 12 časova, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika podnosilaca prijava, u prostorijama Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Beogradu, Kralja Milana 36.
Komisija za javni tender će sačiniti predlog odluke za izbor rezervnog snabdevača u roku od 8 dana od dana otvaranja prijava. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine zadržava pravo da odustane od izbora rezervnog snabdevača električnom energijom ukoliko prijave nisu prihvatljive.
Zainteresovana domaća pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, na adresi

http://www.merz.gov.rs/cir/aktuelnosti/javni-tender-za-odredjivanje-rezervnog-snabdevaca-elektricnom-energijom

Vest je preuzeta sa www.ekapija.com

Nema komentara

Komentari su zatvoreni.

baner-tmc
baner-esajam1