DISCOS merni sistemi – Put ka pametnim mrežama

320x234DISCOS Merni sistemi nazvani su uređaji namenjeni za merenje električnih veličina na SN i NN vodovima i transformatorskim stanicama do 35 kV.

DISCOS sistem je dizajniran da omogući kontrolnom centru odgovarajuće informacije o stanju SN/NN vodova i transformatorskih stanica u normalnim uslovima rada, ali i u uslovima prekida ili nekog kvara, te predstavlja korak dalje ka pametnim mrežama (“Smart Grid”).

Implementacija ovih sistema omogućava korisnicima, a posebno distributivnim kompanijama velike uštede, te se povraćaj investicije u napredne sisteme merenja i monitoringa može očekivati u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Ugradnja ovakvih sistema:

– ima mogućnost redukcije izgubljene energije (smanjenje gubitaka) i otkrivanja neovlašćene potrošnje

– kontrolom preopterećenja, omogućava optimalno korišćenje kapaciteta mreže

– značajno smanjuje trajanje prekida napajanja potrošača

(smanjenje verovatnoće prekida isporuke el. energije do 50% u distributivnoj mreži Danske)

– značajno skraćuje vreme detekcije kvara (za 35% u distributivnoj mreži Danske)

– precizna lokalizacija mesta kvara smanjuje vreme reagovanja i troškove službe održavanja

– omogućava predviđanja kritičnih tačaka i prevencijom i blagovremenim reagovanjem i boljim “čuvanjem” opreme produžava njen vek trajanja.

Sve ove prednosti dovode do povećane energetske efikasnosti, većeg stepena iskorišćenja i može dovesti do smanjenja ulaganja u nove objekte i elemente mreže za 81% do 98 %.

Nudimo sledeće varijante sistema :

1. Nadgledanje transformatorskih stanica i to varijanta nadgledanja i sa SN i NN strane ili samo na NN strani transformatora

2. Nadgledanje srednjenaponskih vodova i izvoda transformatora

3. Nadgledanje srednjenaponskih vodova bez transformatora

Pogledajte više detalja o DISCOS mernim sistemima (2.4MB) >>>

baner-tmc
baner-esajam1