Preduzeća za izvođenje radova iz oblasti elektrotehnike

Izvođenje radova iz oblasti elektrotehnike

U kategoriji Preduzeća za izvođenje radova iz oblasti elektrotehnike možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koje se bave profesionalnim izvođenjem radova iz oblasti elektrotehnike:

Radovi u oblasti elektrotehnike

Kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, je preduslov za odgovarajuće, sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema.

Prilikom izvođenja radova iz oblasti elektrotehnike opšti uslovi koji moraju da budu ispunjeni su:

– Radovi moraju da budu izvedeni profesionalno i u skladu sa tehničkim propisima.
– Ugrađene električne instalacije, uređaji i sistemi moraju da budu izvedeni prema odgovarajućoj projektnoj dokumentaciji.
– Kablovi, oprema i materijal, koji se koriste pri izvođenju radova, moraju da budu visokog kvaliteta od poznatih proizvođača i da poseduju zakonom propisanu atestnu dokumentaciju i sertifikate proizvođača.
– Neophodno je investitoru, posle završetka radova, dostaviti: projekat izvedenog objekta, izveštaj o ispitivanju izvedenih električnih instalacija izdatu od strane ovlašćene organizacije, odgovarajuću atestnu dokumentaciju i sertifikate proizvođača ugrađenih instalacija, uređaja, opreme i materijala.

Prilikom izvođenja radova obavezno je potrebno da se izvođači pridržavaju mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Izvođenje radova iz oblasti elektrotehnike je potrebno uskladiti i sa namenom objekta i primeniti odgovarajuće propise za različite tipove objekata: stambeni objekti, poslovni objekti, objekti za javne namene, industrijski objekti itd. (stambene i poslovne zgrade, škole, obdaništa, hoteli, banke, fabrike itd.)

Radovi iz oblasti elektrotehnike se izvode prema tehničkim propisima iz odgovarajućih oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd.

Cene radova

Cene izvođenja radova iz oblasti elektrotehnike su različite i zavise od više faktora koje izvođači imaju u vidu kada je formiraju.
Najčešći kriterijumi koji utiču na cenu izvođenja radova iz oblasti elektrotehnike su: složenost električnih sistema koji su predmet izvođenja radova, neophodnost angažovanja stručnih kadrova izvođača, obim radova, rokovi za završetak radova, isporuka opreme i materijala potrebnih za izvođenje radova, način i rokovi plaćanja itd.

baner-tmc
baner-esajam1