Elektronski sistemi

Preduzeća koja se bave projektovanjem, isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem elektronskih sistema

Elektronski sistemi

Elektronski sistemi predstavljaju važan segment u funkcionisanju pojedinih tipova objekata.

Elektronski sistemi se mogu podeliti na više kategorija od kojih ćemo navesti sledeće:

– Prema prirodi obradjivanih signala: analogni elektronski sistem, digitalni elektronski sistem i analogno-digitalni elektronski sistem
– Prema nameni: elektronski sistemi za prikupljanje i obradu podataka, elektronski sistemi za upravljanje i nadzor, informacioni sistemi itd.
– Prema vremenu potrebnom za izvršenje funkcija: elektronski sistemi za obradu funkcija u realnom vremenu, sistemi koji nemaju zadato vreme obrade
– Po redundantnosti: neredundantni i redundantni

Projektovanje elektronskih sistema se može podeliti, prema fazama realizacije, na: projektovanje arhitekture sistema, projektovanje hardvera, projektovanje softvera, integracija sistema, testiranje sistema, otklanjanje grešaka, funkcionalno ispitivanje i puštanje sistema u rad.

Prema mestu primene, tipovima uređaja i načinu rada u elektrotehnici razlikujemo nekoliko vrsta elektronskih sistema: Industrijska elektronika, Energetska elektronika i ostali elektronski sistemi.

Posle upoznavanja sa projektnim zadatkom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim elektronskim sistemima pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje elektronskih sistema.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom elektronskih sistema će se predvideti ugradnja odgovarajućih uređaja, opreme i materijala za navedene sisteme: ispravljači, statičke preklopke, pretvarači, pojačavači, konvertori, invertori, procesni mikroračunari, procesni kontroleri, elektronska oprema odnosno oprema za elektroniku – procesori, mikroprocesori, integralna kola, otpornici, diode, tranzistori, tiristori, kondenzatori i ostala oprema. Obavezno je potrebno da uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi elektronski sistemi funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji ELEKTRONSKI SISTEMI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem elektronskih sistema, uređaja i opreme

Cene elektronskih sistema

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i održavanja elektronskih sistema, uređaja i opreme su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNIH UREĐAJA, OPREME I MATERIJALA ZA ELEKTRONSKE SISTEME

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo
LIGHT ELECTRIC GROUP d.o.o.
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI ELEKTRONSKIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

SEPon – SERBIAN ELECTRIC POWER
Boška Toškovića 26, 36000 Kraljevo

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1