Agregati i generatori

Preduzeća koja se bave isporukom uređaja i opreme, izvođenjem radova i tehničkim održavanjem agregata i generatora

Agregati i generatori

Električni agregati i generatori, kao izvori električne energije, predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova objekata.

Navedeni izvori električne energije omogućavaju nastavak rada prioritetnih i ostalih potrošača i posle nestanka električne energije iz elektrodistributivne mreže.

Sistem električnih agregata predstavlja spoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem kao pogonske mašine i generatora za proizvodnju električne energije. Na taj način se vrši pretvaranje mehaničke energije u električnu. Prema naponu koji dobijamo na genaratoaru razlikujemo monofazne i trofazne agregate a prema pogonskom gorivu benzinske i dizel agregate. U poslovnim objektima najčešće su u upotrebi trofazni Dizel Elektro Agregati (skraćeno DEA ili SDEA – Standby Dizel Elektro Agregat) električnih snaga od 10kVA do 300kVA.

Posle upoznavanja sa projektnom dokumentacijom, eventualnog snimanja stanja u objektu i prikupljanja svih potrebnih informacija o potrebnim agregatima i generatorima pristupa se planiranju odgovarajućeg tehničkog rešenja.

Pravilno projektovanje i kvalitetno izvođenje radova, prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, zakonu o planiranju i izgradnji, zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu itd. i pravilan izbor električnih uređaja, opreme i materijala i njihovo održavanje je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje agregata i generatora.

U zavisnosti od izabranog sistemskog rešenja projektom sistema agregata i generatora će se predvideti ugradnja odgovarajućih električnih instalacija, uređaja i opreme za navedene sisteme. Obavezno je potrebno da električna instalacija, uređaji, elektro oprema i materijal budu kvalitetne izrade od poznatih proizvođača kako bi sistemi agregata i generatora funkcionisali na pravilan način.

U podkategoriji AGREGATI I GENERATORI možete pronaći veliki broj preduzeća iz Beograda, Niša, Novog Sada kao i ostalih gradova Srbije koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prodajom opreme, profesionalnim izvođenjem radova i tehničkim održavanjem agregata i generatora.

Cene agregata i generatora

Cene projektovanja, isporuke uređaja i opreme, izvođenja radova i tehničkog održavanja sistema agregata i generatora su različite, određuju se za svaki sistem pojedinačno i zavise od sledećih faktora: obima i složenosti navedenih električnih sistema, neophodnosti angažovanja stručnih kadrova, količine naručenih uređaja, opreme i materijala, vremena potrebnog za završetak radova, dodatnih posebnih i specifičnih zahteva investitora, načina i rokova plaćanja i ostalih faktora.


PREDUZEĆA ZA ISPORUKU AGREGATA I GENERATORA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI AGREGATA I GENERATORA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:


PREDUZEĆA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE AGREGATA I GENERATORA

Izdvajamo sledeća preduzeća:

Pogledajte i sledeća preduzeća:

baner-tmc
baner-esajam1